आनंद साहिब Anand Sahib आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

आनंद साहिब Anand Sahib आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

आनंद साहिब Anand Sahib आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

आनंद साहिब Anand Sahib आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition) al mejor precio

Descripcion:

आनंद साहिब
शीफाणीननतनेभ(प्राथनथा)चाएकबागआशेजीवकाऱीशळखाांद्लायालाचरीजाती।शीफाणी ळीखाांचे नतवये गरुु गरूु अभय दाव जी माांनी शरहशरी शोती आणण ळीखाांनी दययोज ऩठण के ल्मा जाणायम् ा फाननचा शा बाग आशे। ऩवलत्र ग्रांथ, गरुु ग्रांथ वाहशफच्मा ऩष्ृ ठ ९१७ ते ९२२ लय फाणी आढऱतात. अवे म्शटरे जाते की जो व्मक्ती मा ऩवलत्र फाणीचे ऩठण वभऩणथ , रष आणण आकरनाने दययोज कयतो तो आमष्मात आनांद (वांऩणथ आनांद) प्राप्त कयेर|
ुू
रग्न ककांला भत्ृ मू अवो, कामक्रथ भाचे स्लरूऩ काशीशी अवरे तयी ळीखाांच्मा वलथ धाशभकथ वभायांबातशी आनांद वाशेफाांचा जऩ केरा जातो. श्री गरू अभयदाव जी माांच्मा कऩेने, वांदय
ुृु यचनेत,खमाथ ळीखचे भन आणण आत्भा जीलनाच्मा वलथ ऩरयस्स्थतीत स्स्थय आणण ध्मेमधोयणीम याशतात. जागतृ भनाभध्मे, नाभच अभतृ ाने ळद्धु झारे आशे, तवे व्मक्ती प्रत्मेक उताय चढाल भध्मे प्रबचू े गोड इच्छेवश नेशभीच जोडरे जाते. त्माचे भन गरूु चेतनेने वदैल प्रकाळभम अवते आणण ते नाभ आणण अभतृ फानी माांचा वतत नळा कयतात आणण वलळथ स्क्तभानच्मा शुकु भरा प्रश्न न देता स्लीकायतात. वलथ दखु (लेदना) आणण वखु (आनांद) मा गरूु च्मा खऱ्मा शळखारा
एकच हदवतात।
आनांद: ऩयभानांद , आळीलाथद आणण प्रेभ
वतगरुु चे आनांद आणण प्रेभ एक वलचचत्र आणण यशस्मभम घटना आशे. शा ऩयभ ऩयभानांद श्रीगरूु अभयदाव जी माांच्मा भखु ातनू लाशतो. आनांद वाहशफरा प्रेयणा देणामाथ त्माच्मा वप्रम वद्गरूु ां लयीर गरूु ां चे प्रेभ, उन्शाळ्माच्मा भध्म उन्शात जोयदाय उष्णतेभऱु े ळाांततेच्मा ऩालवाच्मा वयीवायखे पु टते. वांऩणू थ भानलजातीवाठी मेणाऱ्मा मा ऩवलत्र आनांद वाहशफच्मा रूऩाने खयोखय शा ळाश्लत आळीलाथद आशे. शी फाणी ऩणू ऩथ णे स्लबालाने, लेढून टाकणायी, जफयदस्त, आणण त्माच्मा स्लबालात आणण ऩरयणाभात गयु पटरेरी आशे. ळद्धु गरुु चते ना ऩणू ऩथ णे घेते. शे एका खमाथ प्रेभीच्मा वलथ वलद्मा आणण वांलेदनाांना ऩणू ऩथ णे लेढून घेते आणण त्माच्मावाठी आणण त्माच्मा वष्ृ टीवाठी ळद्धु प्रेभ (ऩयभ) माांचे भशाभागथ उघडते. व्मक्ती आनांद च्मा भशावागयात ऩणू ऩथ णे फडु रेरा याशतो। .
3
वप्रमवतगरुुराबेटूनशभऱणायेआनांददामीअभतृाचेस्लादआणणगरूुच्माकृऩेनेनाभवचथे आस्लाद्मघ्मामभध्मेयाहशरेराआनांदशाफाकीऩयभानांदातीरअळांाांळीतरुनेनेमोग्मनाशी आणण कोणतेशी वाांवारयक द:ु ख आणण द:ु ख अवांतशु रत शोऊन शा आनांद शादयलू ळकत नाशी कायण एकदा मा आनांदात फडु रे कक भग एखाद्माने जीलनातल्मा अनबु लाच्मा वलथ आनांददामी आणण अवप्रम ऩरयभाणाांना ऩणू ऩथ णे ऩाय के रे आशे।
श्री गरूु अभय दाव जी खऩू छान यीतीने ऩवलत्र वतगरूु रा ळोधण्मात आणण बेटल्माने शभऱणाऱ्मा त्मा वलोच्च आनांदारा खऩू छान यीतीने प्रदशळतथ के रे आशे|
ऩयभानांदाच्मा मा घटकाभध्मे, वलथ आकाळीम वांगीतकाय, अप्वया आणण ऩयी माांनी ऩयभेश्लयाचा आणण वतगरुचा जम शोण्माव आणण गाण्मावाठी ऩढे वयवालरे. वलथ खगोरीम गामक आणण
ुु यागमाऩायदळकथतेच्मालत्ृतीभध्मेवाभीरझारेआशेतआणणवततअत्मानांद(ब्रम्शानांद) स्स्थती शस्तगत के री आशे.
जगातीर वलथ हदवणाये ऩथ्ृ लीलयीर आनांद भत्ृ मच्ू मा लेऱी अदृश्म आणण गामफ शोतात. जगाचे षणणक वखु अचानक ळयीयाच्मा भत्ृ मनू े वांऩतात. ऩयांतु वत्मगरुु ांनी आळीलाथहदत आनांद भत्ृ मऩू ावनू शी लाचरा आशे. ते म्शणजे „वदैल वखु ‟, वदैल आनांद, अनांत आणण वलोच्च स्लगीम याज्म, ळाश्लत खये प्रेभ; कधीशी फदरत नाशी; नेशभीच याशते।
मा आनांदात वलरीन झारेरा भाणवू वलथ द्लैताांऩेषा खऩू उांच आशे. शा आनांद वाांवारयक वुख ककांला आनांदाऩेषा लेगऱा आशे. शे वाांवारयक लस्तांलू यशी अलरांफनू नाशी. शा आनांद आत्म्माच्मा आनांदळी वांफांचधत आशे (आत्भा, प्राथशभक ऊजाथ) प्रनतकू र ऩरयस्स्थतीत ते कभी शोत नाशी. आमष्ु मातीर वलथ चढउतायाांभध्मे ते कामभ अवते. शा आनांद , लेदना, वखु आणण द:ु ख ओराांडत आशे. मा आनांदात वलरीन झारेरा भाणवू खयोखय ऩयभेश्लयाभध्मे वलरीन शोतो आणण तो आऩल्मा ऐहशक जीलनाच्मा प्रत्मेक षणारा पक्त ऩयभेश्लयाच्मा ळाश्लत उऩस्स्थतीत ऩाशतो आणण अनबु लतो।


Numero de Serie: B08MYC1J3C

Historial de Precios: [Precio actualizado]

Grafica de precios आनंद साहिब Anand Sahib आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Consulta el precio en otros paises:

Opiniones: Ver opiniones de otros compradores

आनंद साहिब Anand Sahib आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Share this post