Kirtan Sohilla -Marathi -आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Kirtan Sohilla -Marathi -आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Kirtan Sohilla -Marathi -आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Kirtan Sohilla -Marathi -आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition) al mejor precio

Descripcion:

कीर्नत सोहिऱा
शे ख़ळु ी आणण आनंदाचे गाणे आशे, शा दैली वंदेळ ऩयभेश्लयाऩावनू लेगऱे शोण्माचे द:ु ख आणण वलळव क्ततभान फयोफयच्मा मभरनचा आनंद वाजया कयीत आशे । शे वंयषण दे णाची वंलेदनळीरताच्मा त्मा आबावाचा गणु ाकाय अवा कयतंकक ज्माने भैर आणण भैरांऩमतं वली नकायात्भकता दयू शोते ।
 प्रथभ स्तोत्र लैमक्ततक स्लरूऩाचीवलोच्च वत्मा फयोफय एकत्रत्रत शोण्माची कल्ऩना देते।
 दवु ये स्तोत्र ळास्त्र, मळषक आणण तत्लसानाच्मा ननयंतय वलवलधते अवनू शी वलोच्च ऩयभेश्लयाची एकुरता प्रस्ततु कयते।
नतवयास्तोत्रफाह्मधभवआणणकभकवांडाचावलवऩद्धतींनानकायदेतोआणणएकरूऩतेने उऩावना कयणाये वंऩणू व वलश्लाचे स्ऩष्टऩणे चचत्रत्रण कयतो।त्मांच्मालय धऩू ल इतय अऩणवांवशददलेअवरेल्माताटाएलजीआकाळाचेताटशोते,वमू-वचंद्रददले,तायेभणी आणण वलव लनस्ऩती पुरांचे अऩणव फनतात ।आतीर अनाशत चक्राची धनू भोठ्माने कयण्मात मेणाऱ्मा उच्चयणाची जागा घेते।
 चौथास्तोत्रईश्लयीनाभाचेभशत्त्लवांगतेज्माद्लायेवलवद्ुखआणणस्थानांतयणयद्द केरे जाते।
 ऩाचला स्तोत्र मा जगात जीलन वाजये कयतो। इतयांची वेला कयण्माची आणण दैली गणु लत्ता मभऱवलण्माचा मा आश्चमकव ायक वंचधचा आऩण स्लत्रा पामदा करून घेतरा ऩादशजे। असात यशस्म प्रफद्धु व्मततीरा सात शोते ज्मा नंतय वलव फंधनांऩावनू आणण दगु णुव ांऩावून भतु तीचा आनंद घेता मेतो।
ह्माचे ऩठन ददलवाच्मा कोणत्माशी लेऱी केरे जाते। ऩायंऩारयक ऩणे ह्माचे ऩाठ शे प्रत्मेक वंध्माकाऱी झोऩेच्मा आधी केरे जाते।


Numero de Serie: B08MZ4D6K2

Historial de Precios: [Precio actualizado]

Grafica de precios Kirtan Sohilla -Marathi -आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Consulta el precio en otros paises:

Opiniones: Ver opiniones de otros compradores

Kirtan Sohilla -Marathi -आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Share this post