आनंद साहिब Anand Sahib आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

आनंद साहिब Anand Sahib आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition) al mejor precio Descripcion:आनंद साहिबशीफाणीननतनेभ(प्राथनथा)चाएकबागआशेजीवकाऱीशळखाांद्लायालाचरीजाती।शीफाणी ळीखाांचे नतवये गरुु गरूु अभय दाव जी माांनी शरहशरी शोती आणण ळीखाांनी दययोज ऩठण के ल्मा जाणायम् ा फाननचा शा बाग आशे। ऩवलत्र ग्रांथ, गरुु ग्रांथ वाहशफच्मा ऩष्ृ ठ ९१७ ते ९२२ लय फाणी आढऱतात. अवे म्शटरे जाते की जो व्मक्ती मा ऩवलत्र फाणीचे ऩठण वभऩणथ , रष आणण आकरनाने दययोज कयतो तो आमष्मात आनांद (वांऩणथ...

Read more...