Kirtan Sohilla -Marathi -आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Kirtan Sohilla -Marathi -आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition) al mejor precio Descripcion:कीर्नत सोहिऱाशे ख़ळु ी आणण आनंदाचे गाणे आशे, शा दैली वंदेळ ऩयभेश्लयाऩावनू लेगऱे शोण्माचे द:ु ख आणण वलळव क्ततभान फयोफयच्मा मभरनचा आनंद वाजया कयीत आशे । शे वंयषण दे णाची वंलेदनळीरताच्मा त्मा आबावाचा गणु ाकाय अवा कयतंकक ज्माने भैर आणण भैरांऩमतं वली नकायात्भकता दयू शोते । प्रथभ स्तोत्र लैमक्ततक स्लरूऩाचीवलोच्च वत्मा फयोफय एकत्रत्रत शोण्माची कल्ऩना देते। दवु ये स्तोत्र...

Read more...

आनंद साहिब Anand Sahib आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

आनंद साहिब Anand Sahib आत्म्याचा प्रवास: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition) al mejor precio Descripcion:आनंद साहिबशीफाणीननतनेभ(प्राथनथा)चाएकबागआशेजीवकाऱीशळखाांद्लायालाचरीजाती।शीफाणी ळीखाांचे नतवये गरुु गरूु अभय दाव जी माांनी शरहशरी शोती आणण ळीखाांनी दययोज ऩठण के ल्मा जाणायम् ा फाननचा शा बाग आशे। ऩवलत्र ग्रांथ, गरुु ग्रांथ वाहशफच्मा ऩष्ृ ठ ९१७ ते ९२२ लय फाणी आढऱतात. अवे म्शटरे जाते की जो व्मक्ती मा ऩवलत्र फाणीचे ऩठण वभऩणथ , रष आणण आकरनाने दययोज कयतो तो आमष्मात आनांद (वांऩणथ...

Read more...