શું સિખ હિંદુ છે?: જાણો સત્ય શું છે (Gujarati Edition)

શું સિખ હિંદુ છે?: જાણો સત્ય શું છે (Gujarati Edition) al mejor precio Descripcion:આ પુસ્તકમાં શીખ હિન્દુ નથી, તે બરાબર સમજાવવામાં આવ્યું છે. હાલમાં ભારતમાં ખોટા પ્રચારકારો શીખોને હિન્દુ કહીને શીખ ધર્મને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. આ પુસ્તકમાં સત્ય બહાર આવ્યું છે. ઉદાહરણો પણ આપવામાં આવે છે જેથી વાંચકો આ બધું સારી રીતે સમજે. હિન્દુ અને શીખ વચ્ચે પરસ્પર વાતચીત કરીને આને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. હકીકતમાં શીખ એ ભારતના આ દેશનો વતની છે. શીખને હિંદુ કહેવુ એ...

Read more...

Kirtan Sohila -Gujarati- આત્માની યાત્રા: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

Kirtan Sohila -Gujarati- આત્માની યાત્રા: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition) al mejor precio Descripcion:કિર્તન સોકિ઱ાઆ ગીત ખળુ ી અને આનદં નું છે આ દૈલી વદં ેળ પ્રભુ વાથેના મભરા઩ની ખળુ ીના ઉત્વલનો અને વલવળક્તતભાનના મલયશના દુુઃખનું છે ,એ યોગના રક્ષણનું વલં ેદનળીરતા અને વયં ક્ષણ વાથે ગણુ ાકાય છે. એ નકાયાત્ભકતાને મભરો મભરો દૂય કયે છે. ઩શલે ું સ્તોત્ર વ્મક્તતગત નું જોડાણ વનાતનવત્મ વાથેની કલ્઩ના કયે છે. ફીજુ ં સ્તોત્ર ળાસ્ત્રો, મળક્ષકો...

Read more...

આનંદ સાહેબ Anand Sahib in Gujarati – આત્મા માટે જર્ની: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition)

આનંદ સાહેબ Anand Sahib in Gujarati - આત્મા માટે જર્ની: Spiritual Translation, took Years of Dedicated work by Volunteers. (English Edition) al mejor precio Descripcion: આનંદ સાહેબ આનંદ સાહેબ: આ બાની પ્રાર્થનાનો ભાગ છે જે શીખો દ્વારા સવારે વાંચવામાં આવે છે. આ બાની શીખોના ત્રીજા ગુરુગુરુ અમરદાસ જીએ લખી હતી અને શીખો દ્વારા દરરોજ પાઠ કરવામાં આવતી ૫ બાનીઓનો ભાગ રચાય છે....

Read more...